เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร มทร.ขก. 0994000391676 โทร.043-283700 (ระบบอัตโนมัติ)

เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง

ขออภัยในการให้บริการ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้เป็นปกติตามเมนูด้านบน

งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ภารกิจควบคุม ดูแล กำกับติดตามการดำเนินงานด้านงบประมาณรายจ่ายและรายได้ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม 7 ส. การบริหารงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 การบริหารความเสี่ยงและงานตรวจสอบภายใน

งานบริหารงานบุคคล

ภารกิจควบคุม ดูแล การวางแผนกำลังคน สรรหาและคัดสรรบุคลากร Payroll และงานข้อมูลพนักงาน ฝึกอบรมพนักงาน และงานประเมินผลงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

งานพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง

ภารกิจจัดหาพัสดุ ควบคุมและจำหน่ายพัสดุ สัญญาและหลักประกัน ออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง บริหารสัญญาและควบคุมงานก่อสร้าง

งานเบิกจ่าย

ภารกิจการควบคุมงบประมาณการเบิกจ่าย การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนการเบิกจ่ายเงิน จัดทำใบเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้การค้า บุคคลภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย ฯ

งานการเงิน

ภารกิจรับเงิน-จ่ายเงินให้หน่วยงานภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย เงินยืมทดรองจ่าย บริหารกระแสเงินสด การประสานงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการลงทุนของมหาวิทยาลัยและรายงานผลการบริหารจัดการเงินลงทุนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

งานบัญชี

ภารกิจบัญชีการเงิน ดูแลการบันทึกบัญชีด้านการรับ-จ่าย และจัดทำข้อมูลรายรับรายจ่าย เพื่อจัดทำรายงานทางการเงิน วิเคราะห์และรายงานการเงิน มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลรายรับรายจ่าย เพื่อเสนอผู้บริหาร

ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม

Pay attention to every problem Consult with a smile.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครงาน

<<<เข้าดูรายละเอียด >>> Click here

จัดซื้อจัดจ้าง

<<<เข้าดูรายละเอียด>>> Click here